Projekti “Iniciativa e Burrave të rinjë”

Projekti “Burrat dhe djemtë si partner në promovimin e barazisë gjinore, parandalimin e ekstremizmit rinor dhe dhunës në Ballkan” filloi më 1 tetor 2017, mbështetet nga Bashkëpunimi Austriak për Zhvillim dhe Fondacioni OAK, dhe implementohet nga Care International Balkans. Objektiva e projektit është të mundësojë shoqëri pozitive dhe paqësore për të rinjtë në Serbi, Kosovë, Shqipëri, Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë, që mbështesin barazinë gjinore, ulin dhunën ndërpersonale dhe ekstremizmin e saj. Objektiva specifike e projektit është tëpërmirësojë OJQ-të rinore dhe kapacitetet qeveritare për të integruar programin e rinisë – Aftësitë Jetësore të kurikulës edukative në strategjitë aktuale të politikave të arsimit dhe të rinisë.

 

YMCA është bërë pjesë e projektit që nga viti 2019, duke punuar dhe iu japur të rinjëve/rejave hapësirën e duhur për të folur lirshëm mbi emocionet e tyre, dhe problemet që i hasin duke jetuar në një shoqëri patriarkale. Kjo iu është mundësuar nëpërmjet Programit Y.

Ky program përfshin punën me studentët e shkollave të mesme. Nëpërmjet takimeve tona të përjavshme në shkollën e mesme “Gjin Gazulli” në Prishtinë, këta studentë janë duke marrë njohuri të shumta për barazinë gjinore, dhunën, drogat, alkoolin, ekstremizmin e dhunshëm, dhe radikalizmin, kontraceptivët, prindërimin. Programi i njëjtë është i dizajnuar edhe për studentët e universitetit. Mbështetur nga projekti, ne kemi lansuar fushata të komunitetit, dhe fokus grupe duke synuar të rinjtë/rejat dhe grupe të zgjedhura, rreth gjuhës së urrejtjes duke promovuar rolin pozitiv të të gjithëve në adresimin e ekstremizmit dhe dhunës. Këta të rinjë/reja mund t’i zhvillojnë aftësitë e tyre nëpërmjet klubit “Bonu Burrë”, kampet verore, dhe  aktivizmit që bëjnë për të shënuar ditët ndërkombëtare.

 

Nëpërmjet këtij projekti do të arrihen gjithsej 56.800 njerëz: 150 mësues, 5000 studentë, 150 studentë universiteti, 50.200 të rinj, 1100 prindër / qytetarë, 100 anëtarë të komunitetit dhe 100 udhëheqës të lëvizjes.

BURIMET :

https://youngmeninitiative.net/en/

“Young Man Initiative” project

“Men and Boys as Partners in Promoting Gender Equality and the Prevention of Youth Extremism and Violence in the Balkans” project started on October 1, 2017, and is supported by the Austrian Development Agency (ADA), and OAK Foundation, implemented by CARE International Balkans. The project objective is to enable positive and peaceful societies for young people in Kosovo, Albania, Croatia, Serbia, and Bosnia and Herzegovina, that support gender equality and decrease interpersonal violence and its extremism. The project’s specific objective is to improve Youth NGOs and government capacities to integrate Program Youth – Life Skills Educational Curriculum in current educational and youth policy strategies.

 

YMCA has been part of the project since 2019, working with young people and giving them the space they need to speak up about their emotions, and problems that they face living in a patriarchal society. This has been done through Program Y.

 

It includes working with high-school students - Full Program. Through our weekly meetings at “Gjin Gazulli” high school in Prishtina, these high school students are becoming more knowledgeable about gender equality, violence, drugs, alcohol, violent extremism and radicalism,  contraceptives, parenting, consent and a lot more.  The same program is designed for University students - Full Program as well. Supported by the project, we have launched community campaigns, and focus groups targeting youth and selected communities, around hate speech and promoting the positive role of all community members in addressing extremism and violence. These young people can develop their skills through our “Be a Man” club, summer camps, and activism on behalf of international days.

 

In total 56.800 people will be directly reached through the project: 150 teachers, 5000 students, 150 university students, 50.200 youth, 1100 parents/citizens, 100 community members, and 100 movement leaders

 

RESOURCES :

https://youngmeninitiative.net/en/

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13,

Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

NGO Shop

Str. Skenderbeu,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova, 50 000, 

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000.

Tel: 045 474 453

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, 

Tel: 045 474 437

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n,

Gjakova, 50 000, 

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, 

Decan Y

Municipality Building, Decan

Copyright © 2020 All Rights Reserved.


YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademarks of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. The YMCA Movement in Kosovo is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg