RAPORTET / REPORTS 

Raporti Vjetor 2019

Annual Report 2019

Raporti Vjetor 2018

Annual Report 2018

Raporti Vjetor 2017 

Annual Report 2017

Raporti Vjetor 2016

Annual Report 2016

Raporti Vjetor 2015

Annual Report 2015

HULUMTIMET / RESEARCHES 

2019

Monitorimi I Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Gjakovës

 Monitoring of the Department of Cultrue Youth & Sport in Gjakova 2017-2018

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Gjakovë

Mapping of youth organisations in Gjakova

Raporti i Auditorit 2019

Audit Report 2019

Raporti i Auditorit 2018

Audit Report 2018

Raporti i Auditorit 2017 

Audit Report 2017

Monitorimi I Drejtorisë për kulturë, rini dhe sport në komunën e Pejës

Monitoring of the Department of Cultrue Youth & Sport in Peja 2017-2018

Hartëzimi i organizatave që punojnë me rini në Pejë

Mapping of youth organisations in Peja

Raporti i Monitoriimit të Aktivitetit të Prokurorimit 2019

Monitoring Report on Procurment Activities 2019

Hulumtimet në 2014-2018 / 2014-2018 Research & Publications 

 (klikoni për të hapur / click to open)