top of page

INNOVATION HUB

Innovation Hub është hapsirë e cila ju ofron të rinjëve mundësi të takohen dhe të zhvillojnë idet e tyre.Ky projekt është i përkrahuar nga UNICEF.

Innovation Hub is a space that offers young people the opportunity to meet and develop their ideas. This project is supported by UNICEF. 


 

UPSHIFT : "Punëtori për ndikim në shoqëri" ndihmon të rinjët/rejat të bëhen inovator social dhe sipërmarrës, përmes ideve të përbashkëta, duke adresuar problemet shoqërore dhe zgjidhjen e tyre përmes metodave të ndryshme edukative dhe inovative, të identifikuara paraprakisht nga të rinjët/rejat.

UPSHIFT: "Social Impact Workshop" helps young people become social and entrepreneurial innovators, through shared ideas, addressing social problems and solving them through various educational and innovative methods previously identified by young people

 

Klikoni këtu për të parë grupet fituese të UPSHIFT I 

Click here to see the winning groups of UPSHIFT I

Klikoni këtu për të parë grupet fituese të UPSHIFT II 

Click here to see the winning groups of UPSHIFT II

PODIUM  është një punëtori e avokimit social që mëson të rinjtë dhe adoleshentët në Kosovë se si të mbrojnë nevojat dhe të drejtat e komunitetit të tyre. Në punëtori, të rinjtë dhe adoleshentët janë trajnuar për të adresuar këto sfida dhe për të fituar mbështetje publike për një kauzë ose politikë të veçantë - duke i ndihmuar ata të kuptojnë rolin e tyre në ndryshimet shoqërore,duke ndërtuar besimin e tyre në avokim dhe duke ndërtuar jetesa të qëndrueshme.

PODIUM is a social advocacy workshop that teaches youth and adolescents of marginalized groups in Kosovo how to advocate for the needs and rights of their community. In the workshop, youth and adolescents are trained to confront these challenges and gain public support for that particular cause or policy – helping them understand their role being resilient in social change, by building their skills in confidence to advocate and build sustainable livelihoods.

Klikoni këtu për të parë grupet fituese të PODIUM I 

Click here to see the winning groups of PODIUM I

Klikoni këtu për të parë grupet fituese të PODIUM II 

Click here to see the winning groups of PODIUM II

Aftësitë e Shekullit 21:  YMCA do të zhvillojë trajnime të edukimit jo-formal (8-10 punëtori), të cilat do të fokusohen në “Aftësitë e Shekullit 21” të cilat do të ndërlidhen me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs) të programit të Kombeve të Bashkuara (UN). Programet do të jenë të dizajnuara bazuar në temat si më poshtë:

  • Ambienti 

  • Aftësitë për punë

  • Shëndeti mendor dhe mirëqenia

21st Century Skills: YMCA has developed a specific program of non-formal education training (8-10 workshops), which will focus on "21st Century Skills" that will be linked to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations (UN) program. The programs will be designed based on the following themes:

  • Environment

  • Skills for employment

  • Mental health and well-being

bottom of page