INNOVATION HUB

Innovation Hub është hapsirë e cila ju ofron të rinjëve mundësi të takohen dhe të zhvillojnë idet e tyre.Ky projekt është i përkrahuar nga UNICEF.

Hub do të ofrojë projekte si:
 

UPSHIFT : "Punëtori për ndikim në shoqëri" ndihmon të rinjët/rejat të bëhen inovator social dhe sipërmarrës, përmes ideve të përbashkëta, duke adresuar problemet shoqërore dhe zgjidhjen e tyre përmes metodave të ndryshme edukative dhe inovative, të identifikuara paraprakisht nga të rinjët/rejat. 

PODIUM  është një punëtori e avokimit social që mëson të rinjtë dhe adoleshentët në Kosovë se si të mbrojnë nevojat dhe të drejtat e komunitetit të tyre. Në punëtori, të rinjtë dhe adoleshentët janë trajnuar për të adresuar këto sfida dhe për të fituar mbështetje publike për një kauzë ose politikë të veçantë - duke i ndihmuar ata të kuptojnë rolin e tyre në ndryshimet shoqërore,duke ndërtuar besimin e tyre në avokim dhe duke ndërtuar jetesa të qëndrueshme.

Aftësitë e Shekullit 21:  YMCA do të zhvillojë trajnime të edukimit jo-formal (8-10 punëtori), të cilat do të fokusohen në “Aftësitë e Shekullit 21” të cilat do të ndërlidhen me Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs) të programit të Kombeve të Bashkuara (UN). Programet do të jenë të dizajnuara bazuar në temat si më poshtë:

 • Ambienti 

 • Aftësitë për punë

 • Shëndeti mendor dhe mirëqenia

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

INNOVATION HUB

Innovation Hub is a space that offers young people the opportunity to meet and develop their ideas. This project is supported by UNICEF. 

 

Hub will provide projects like:

UPSHIFT: "Social Impact Workshop" helps young people become social and entrepreneurial innovators, through shared ideas, addressing social problems and solving them through various educational and innovative methods previously identified by young people

PODIUM is a social advocacy workshop that teaches youth and adolescents of marginalized groups in Kosovo how to advocate for the needs and rights of their community. In the workshop, youth and adolescents are trained to confront these challenges and gain public support for that particular cause or policy – helping them understand their role being resilient in social change, by building their skills in confidence to advocate and build sustainable livelihoods.

21st Century Skills: YMCA has developed a specific program of non-formal education training (8-10 workshops), which will focus on "21st Century Skills" that will be linked to the Sustainable Development Goals (SDGs) of the United Nations (UN) program. The programs will be designed based on the following themes:

 • Environment

 • Skills for employment

 • Mental health and well-being

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

 • Facebook - Black Circle
 • Twitter - Black Circle
 • Instagram - Black Circle
 • Flickr - Black Circle
 • Blogger - Black Circle
 • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg