top of page

#IAMWHOLE KOSOVO

IMG_6835.JPG

ÇKA ËSHTË?

Është një fushatë e cila është lansuar në vitin 2016 në Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit Mendor.

Kjo kampanjë është zhvilluar si partneritet në mes të YMCA Anglia dhe NHS. Duke qenë se YMCA Anglia është partnere strategjike e organizatës tonë ne si organizatë kemi lejen e dhënë nga ana e tyre për të implementuar këtë kampanjë në Kosovë me qëllim që të inkurajojë të rinjtë të flasin dhe të kërkojnë ndihmë duke:

  1. Filluar bisedat me të rinjtë rreth shëndetit mendor,

  2. Edukuar të rinjtë rreth shëndetit mendor dhe

  3. Inkurajuar të rinjtë të ndajnë eksperiencat e tyre rreth shëndetit mendor. Kjo kampanjë është realizuar nëpërmjet disa formave si:

Intervistimi i të rinjve për të hetuar shkallën dhe ndikimin e stigmës rreth shëndetit mendor dhe për të ndihmuar në formësimin reagimit nëpërmjet fushatës për këtë çështje.

Video kampanjave të cilat adresojnë mesazhin dhe kërkesat kryesore të fushatës.

Këngëve të cilat janë realizuar për të adresuar çështjet e shëndetit mendorë.

 

Përfshirjes së fytyrave publike në kampanjë në mënyrë që të ndihmojnë që të arrijmë një përfshirje më të madhe të të rinjve. Në këtë kampanjë janë përfshirë personalitete si Florent Abrashi njëherësh është edhe fytyra kryesore e këtij projekti.

 

 

 

Videove të realizuara nga të rinjtë me mesazhe dhe duke ndarë përvojat e tyre për vështirësitë rreth shëndetit mendor dhe stigmës rreth saj.

 

Aktivizimi në mediat sociale duke inkurajuar njerëzit për të bërë një fotografi me një rreth të vizatuar në dorën e tyre dhe pastaj duke e ndarë atë në rrjetet sociale me mbishkrimin

# IAMWHOLE në ditën e shëndetit mendor.

 

Për të shënuar Ditën Ndërkombëtare të Shëndetit Mendor këtë vit më 10 Tetor 2018 në kuadër të kësaj kampanje do të realizohet një event i cili quhet Whole Hour ku të rinjtë do të marrin një orë nga dita e tyre për të ja kushtuar vetëvetes me aktivitete të ndryshme si: vrapim, sesion i meditimit, sesion i mindfulness, kërcim, vizatim, ofrimi i një vakti të shëndetshëm që përfshin gatimin, sesion i  tea’n’talk dhe walk’n’talk, organizimi i lojrave dhe aktiviteteve të ndryshme në natyrë, etj.

WHAT IS IT?

It is a campaign that was launched in 2016 on the International Day of Mental Health.

This campaign was developed as a partnership between YMCA England and NHS. Since YMCA England is a strategic partner of our organization as an organization we have the permission given to them to implement this campaign in Kosovo in order to encourage young people to speak and seek help by:

 

  1. Initiated conversations with young people about mental health,

  2. Educate young people about mental and mental health

  3. Encourage young people to share their experiences of mental health. This campaign is realized through several forms:

 

Interviewing young people to investigate the scale and impact of the stigma on mental health and to help shape the reaction through campaigning on this issue.

 

Video campaigns that address the message and the main campaign requirements.

 

Songs that have been made to address mental health issues.

 

Incorporating public faces into the campaign in order to help reach a greater involvement of young people. Florent Abrashi's personalities are included in this campaign, and is also the main face of this project.

 

Videos made by young people with messages and sharing their experiences of the difficulties surrounding mental health and the stigma around it.

 

Activity on social media by encouraging people to take a picture with a circle drawn in their hand and then splitting it into social networks with the inscription

# IAMWHOLE on the day of mental health.

 

To mark the International Mental Health Day this year on October 10, 2018, this event will be held in Kosovo with Whole Hour event, where young people will take an hour from their day to dedicate themselves to different activities such as running, meditation session, mindfulness session, dancing, drawing, providing a healthy meal including cooking session, tea'n'talk session and walk'n'talk, organizing various outdoor games and activities, etc.

bottom of page