top of page

Projekti “Promovimi i lëvizjes feministe përmes fuqizimit të grave dhe burrave të rinjë”

Projekti “Promovimi i lëvizjes feministe përmes fuqizimit të grave dhe burrave të rinjë” i mbështetur nga Rrjeti i Grave dhe i financuar nga Bashkimi Evropian, ka për qëllim përmirësimin e jetës së të rinjëve dhe të rejave duke u fokusuar në zhvillimin e shkathtësive jetësore dhe luftimin e dhunës me baza gjinore. Projekti ka filluar të implementohet nga muaji Qershor i vitit 2022 dhe në kuadër të tij realizohen aktivitete të ndryshme si punëtoritë e programit Y, klubi Bonu Burrë, shënimi i ditëve ndërkombëtare vetëdijësuese etj.

 

Si aktivitet kryesor janë punëtoritë e programit Y, në të cilat marrin pjesë të rinjtë dhe të rejat e shkollave bashkëpunuese. Përgjatë këtyre aktiviteteve po krijohet një hapësirë e sigurtë, ku të rinjtë dhe të rejat mund të shprehen lirshëm dhe të ngrisin zërin për çdo çështje. Duke marrë pjesë në realizimin e aktiviteteve të rinjtë/rejat kanë arritur të avokojnë rreth çështjeve të ndryshme si dhe në marrjen e përgjegjësisë mbi veprimet që ndërmarrin në komunitet. Ky projekt implementohet në komunën e Pejës dhe synon të përfshij mbi 150 të rinjë dhe të reja nga shkolla të ndryshme.

328934915_226666443375640_5676919794150036023_n.jpg
330184273_191523967023340_484337818991909656_n.jpg

The project "Promoting the feminist movement through the empowerment of young women and men"

The project "Promoting the feminist movement through the empowerment of young women and men" supported by the Women's Network and financed by the European Union, aims to improve the lives of young men and women by focusing on the development of life skills and fighting gender-based violence. The project started to be implemented from the month of June 2022 and various activities are carried out within it, such as the workshops of the Y program, the Be a Man club, the marking of international awareness days, etc. The main activities are the Y Program workshops, in which the youth from the cooperating schools participate.

 

During these activities, a safe space is created, where young men and women can express themselves freely and raise their voice on any issue. By participating in these activities, the young men/women have succeeded in advocating about various issues as well as in taking responsibility for the actions they undertake in the community. This project is implemented in the municipality of Peja and aims to involve over 150 young men and women from different schools.

341146489_1445350526281039_479707606266962509_n.jpg
bottom of page