top of page

mYcommunity

Projekti "mYcommunity" zbatohet në kuadër të projektit "GrassRoots Action Support", i cili implementohet nga IKS, LENS dhe FES, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

 

Projekti ‘’mYcommunity’’ është projekt i cili ka për qëllim promovimin e pjesëmarrjes së të rinjëve në proceset demokratike dhe vendimarrëse nëpërmjet aktiviteteve të edukimit jo-formal. 

Trajnimet mbahen për 8 javë dhe temat e diskutimit janë me fokus të theksuar në fushën e demokracisë, qytetarisë aktive, udhëheqesisë, dhe pjesëmarrjes në proceset vendimarrëse në nivel lokal. Ky projekt implementohet në Rajonin e Dukagjinit, përkatësisht në Komunën e Pejës, Gjakovës, Junikut, dhe Deçanit. Trajnimi synon të përfshijë 90 të rinjë dhe të reja, të moshave 14 deri 18 vjec, duke siguruar përfaqësim të barabartë të dy gjinive. 

 

Përvec trajnimeve të ndjekura nga pjesëmarrësit, në këtë projekt me synim që të kuptojnë më gjerësisht proceset e marrjes së vendimeve në nivel lokal të rinjët dhe të rejat marrin pjesë në një prej takimeve të Asamblesë Komunale në qytetin ku ata/ato jetojnë. Ky aktivitet realizohet pasi që kanë përfunduar trajnimin, kjo sepse ata/ato të jenë më të përgatitur dhe do ta kuptojnë procesin më mirë. 

 

Ndërsa në fazën përfundimtare të rinjët ndërmarrin iniciativa në komunitet si pjesë e projektit. Ata së bashku në grup dizajnojnë dhe implementojn një aktivitet/projekt në komunitetin e tyre me qëllim të ngritjes së vetëdijes së të rinjëve dhe të rejave për rëndësinë e pjesëmarrjes dhe anagzhimit qytetarë. 

 

Kohëzgjatja e projektit është 10 muaj, data e fillimit është 03.10.2019, dhe data e përfundimit është 30.06.2020.

2.jpg

21.04.2020

GWY po vazhdon të ofrojë trajnime të rinjëve të rajonit të Dukagjinit edhe në kohë pandemie. 

Pavarsisht situatës së pandemisë me koronavirusin e ri COVID-19, organizata jonë ka vazhduar aktivitetet përmes trajnimeve dhe sesioneve në distancë. Këto trajnime janë transformuar në platëformën online por gjithmonë duke ruajtur qëllimin dhe objektivin e këtij projekti në ngritjen e vetëdijes së të rinjëve në proceset demokratike dhe vendimarrëse.

 

Të rinjët e grupeve ‘’mYcommunity’’ të rajonit të Dukagjinit i janë përgjigjur pozitivisht këtij ndryshimi dhe kanë shprehur gatishmërinë për të qenë aktiv në këto takime. 

Takimet online mes të rinjëve dhe trajnerëve të realizuara cdo javë kanë ndihmuar që aktivitetet e planifikuara të zhvillohen edhe nga shtëpitë e tyre duke shënuar kështu edhe një formë të re të diskutimeve dhe zhvillim të njohurive.

mYcommunity

The project “mYcommunity” is implemented within the framework of “GrassRoots Action Support” project, which is implemented by IKS, LENS and FES, financed by the European Union and managed by the European Union Office in Kosovo. 

The 'mYcommunity' project is a project that aims to promote youth participation in democratic and decision-making processes through non-formal education activities.

The "mYcommunity" project is a project that aims to promote the participation of young people in democratic and decision-making processes through non-formal education activities.

The training are held for 8 weeks and the topics of discussion are with a focused focus on the field of democracy, active citizenship, leadership, and participation in decision-making processes at the local level. This project is implemented in the Dukagjini Region, respectively in the Municipality of  Peja/Peć, Gjakova/Đakovica, Junik, and Deçan/Dečani. The training aims to include 90 young men and women, aged 14 to 18, ensuring equal representation of both sexes.

In addition to the training attended by the participants, the project aimed to more fully understand the decision-making processes at the local level, young people attend a Municipal Assembly meeting in the city where they live. This activity is carried out after the training has been completed because they are better prepared and understand the process better. 

While in the final phase young people take community initiatives as part of the project. Together as a group they design and implement an activity/project in their community in order to raise the awareness of young people about the importance of civic engagement and engagement.

The project duration is 10 months, the start date is 03.10.2019, and the end date is 30.06.2020.

1.jpg

21.04.2020

GWY is continuing to provide training to young people in the Dukagjini region even in pandemic times.

 

Despite the pandemic situation with the new COVID-19 coronavirus, our organization has continued activities through distance training and sessions. These trainings have been transformed into online platforming but always maintaining the purpose and objective of this project in raising the awareness of young people in democratic and decision-making processes.

 

The young people of the "mYcommunity" groups of the Dukagjini region have responded positively to this change and have expressed their readiness to be active in these meetings.

 

Online meetings between young people and coaches conducted each week have helped the planned activities to be carried out by their homes, thus marking a new form of discussion and knowledge developmen.

Funded by:

Supported by:

Implemented by:

bottom of page