RRETH NESH

George Williams Youth Association në Kosovë është një organizatë e bazuar në vlerat e vullnetarizmit që për qëllim ka inspirimin dhe inkurajimin e lidershipit tek të rinjtë dhe asiston në një ambient të shëndetshëm të komunitetit. Trekëndëshi i kuq i YMCA gjithashtu personifikon vlerat tona dhe qasjen tonë ndaj punës, ekipi mundohet që gjithmonë projektet të jenë në atë nivel që të zhvillojë njerzit në mendje, trup dhe shpirt. E inspiruar nga YMCA mbarë botërore, Zyra Kombëtare në Kosovë u vendos në Gusht të vitit 2003. Në vitin 2013 Zyra Kombëtare në Kosovë u ristrikturura, gjë që na lejoi që të kemi një identitet tonin brenda Kosovës. Duke mbajtur thelbin e lëvizjes, vizioni dhe misioni i ri u aprovua nga asambleja në mbledhjen e vitit 2014.​

ABOUT

George Williams Youth Association in Kosovo is a value based organisation made up of volunteers that aim to inspire and encourage youth leadership and assist in the healthy development of communities. The red triangle of the YMCA also embodies our values and approach to work, the team tries to ensure that all projects help people develop in mind, body and spirit. Inspired by the worldwide YMCA a National Office in Kosovo was established in August 2003, a re-brand and restructure in 2013 allowed us have our own identity within Kosovo while retaining links with the rest of the movement, the new vision and mission was approved at the 2014 assembly meeting. 

MISIONI / MISSION 

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt.

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

VIZIONI / VISION

Një organizatë e fortë dhe kredibile e cila punon në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

 

Të ndërtojmë liderë të së tashmes dhe të së ardhmes duke investuar në rini.

 

Të promovojmë paqe dhe unitet dhe të manifestojmë diferencat dhe diversitetin e të tjerëve.

 

A strong, credible organisation working locally, nationally and Internationally.

 

Building future and present leaders and investing in youth.

 

Promoting peace and unity and celebrating each other’s differences and diversity.

PËR KOSOVËN

Kosova është një territor  i vogël dhe i mbyllur në qendër të Gadishullit Ballkanik i cili ka shpallur pavarësinë në Shkurt të vitit 2008. Shumica e popullsisë janë shqiptarë (88%), kurse grupet jo-shumicë janë të përbërë nga Serbët, Boshnjakët. Turqit, Rom, Ashkali dhe Egjiptian.  Religjionet në Kosovë janë Musliman, Katolikë, Protestant dhe Ortodoks.  Duke u bazuar në hulumtimin nga Banka Botërore për Matjen e Standardit të jetesës, i bërë në vjeshtë të vitit 2000, së paku 12% të popullsisë jetojnë në varfëri të skajshme kurse pjesa tjetër prej 40% janë të varfër. Kështu më shumë se gjysma e njerëzve në Kosovë  janë duke luftuar për mbijetesë.

ABOUT KOSOVO

Kosovo is a small and landlocked territory in the center of the Balkan Peninsula. The majority of the population is Albanian (88%), while the most numerous among the other ethnic groups are the Serbs, Bosnians, Turks, Roma, Ashkali and Egyptian. The most prominent religions are Muslim, Catholic, Protestant and Orthodox. According to a World Bank Living Standard Measurement Survey taken in the autumn of 2000, at least 12 percent of the population is extremely poor and another 40 percent is poor. Thus, more than half of the people in Kosovo are still struggling to survive.​

MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg