top of page

RRETH NESH

YMCA është organizata më e vjetër dhe më e madhe në botë, duke përfshirë 120 vende me 65 milion anëtarë. YMCA në Kosovë përqendrohet në punën me të rinjtë  si dhe aktivitete të ndryshme në komunitetet lokale.

Trekëndëshi i kuq i YMCA gjithashtu personifikon vlerat tona dhe qasjen tonë ndaj punës, ekipi mundohet që gjithmonë projektet të jenë në atë nivel që të zhvillojë njerzit në mendje, trup dhe shpirt.

Fillimisht filloi në vitin 1920 nga britanikët, YMCA u mbyll në vitet 1940 pas Luftës së Dytë Botërore. YMCA më pas u rivendos në Kosovë në 2003, duke u rritur shpejt dhe duke prezantuar nisma si autobusi blu, puno dhe udhëto.

Ndërsa Kosova u zhvillua dhe u bë e pavarur, lëvizja kaloj në periudha të vështira, në vitin 2013 ajo u rikonstruktua një mision të ri; një YMCA për të gjithë vendin në vend të modelit tradicional të federatës.

Me strukturën e re, lëvizja u rrit shpejt dhe arriti strategjinë e saj "Vizioni 2020", blerjen e pasurive, krijimin e partneriteteve të forta dhe vendosjen e themeleve në komunitetet në të gjithë Kosovën. Viti 2016 ishte një vit historik për lëvizjen, pasi u bë anëtare e plotë e Aleancës Evropiane të YMCA.

ABOUT

The YMCA is the oldest and largest youth organization in the world, spanning 120 countries with 65 million members. The YMCA in Kosovo focuses on working with young people and being active in local communities.

The red triangle of the YMCA also embodies our values and approach to work, ensuring that all our programs and projects serve the needs of young people and their communities.

Originally started in 1920 by the British the YMCA closed in the 1940’s after the Second World War. The YMCA was then reintroduced in Kosovo in 2003, growing fast and introducing initiatives like the blue bus and work and travel. As Kosovo developed and became independent the movement fell on hard times, in 2013 it was rebooted with a new structure and mission; one YMCA for the whole country instead of the traditional federation model.

With the new structure, the movement grew fast and achieved its “Vision 2020” strategy, buying assets, establishing strong partnerships, and putting down foundations in communities across Kosovo. 2016 was a milestone year in the movement's history as it became full members of the European Alliance of YMCAs.

MISIONI / MISSION 

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt.

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

VIZIONI / VISION

Një organizatë e fortë dhe kredibile e cila punon në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

 

Të ndërtojmë liderë të së tashmes dhe të së ardhmes duke investuar në rini.

 

Të promovojmë paqe dhe unitet dhe të manifestojmë diferencat dhe diversitetin e të tjerëve.

 

A strong, credible organisation working locally, nationally and Internationally.

 

Building future and present leaders and investing in youth.

 

Promoting peace and unity and celebrating each other’s differences and diversity.

PËR KOSOVËN

Kosova është një territor  i vogël dhe i mbyllur në qendër të Gadishullit Ballkanik i cili ka shpallur pavarësinë në Shkurt të vitit 2008. Shumica e popullsisë janë shqiptarë (88%), kurse grupet jo-shumicë janë të përbërë nga Serbët, Boshnjakët. Turqit, Rom, Ashkali dhe Egjiptian.  Religjionet në Kosovë janë Musliman, Katolikë, Protestant dhe Ortodoks.  Duke u bazuar në hulumtimin nga Banka Botërore për Matjen e Standardit të jetesës, i bërë në vjeshtë të vitit 2000, së paku 12% të popullsisë jetojnë në varfëri të skajshme kurse pjesa tjetër prej 40% janë të varfër. Kështu më shumë se gjysma e njerëzve në Kosovë  janë duke luftuar për mbijetesë.

ABOUT KOSOVO

Kosovo is a small and landlocked territory in the center of the Balkan Peninsula. The majority of the population is Albanian (88%), while the most numerous among the other ethnic groups are the Serbs, Bosnians, Turks, Roma, Ashkali and Egyptian. The most prominent religions are Muslim, Catholic, Protestant and Orthodox. According to a World Bank Living Standard Measurement Survey taken in the autumn of 2000, at least 12 percent of the population is extremely poor and another 40 percent is poor. Thus, more than half of the people in Kosovo are still struggling to survive.​

bottom of page