top of page
empowered by ymca white.png

Ne kemi një mori projektesh që po ndodhin në të gjithë vendin dhe qendrat tona. Ne kemi programet tona kryesore që angazhonjë të rinjtë si trajnimi i Lidershipit, Ten Sing, Scouts, dhe Y Woman, ndërsa në të njëjtën kohë kemi projekte kombëtare si Question Time, World Challenge etj që kompletojnë punën lokale të organizatës. Më poshtë janë programet tona kryesore, disa qytete mund të kenë nisma ose evente lokale.

We have has a range of projects taking place across the country and our centers. We have our main youth engagement programs like Leadership training, Ten Sing, Scouts, and Y Woman while at the same time having national projects like Question Time, World Challenge etc that compliment the local organisations work. Below are our signature programs, some cities may have local initiatives or events taking place.

bottom of page