top of page

YOUTH SPEAK - QUESTION TIME

Youth Speak Logo v2.png
USEP_logo_for_program.png

United States of America Embassy in Kosovo  - Youth Speak - Question time Project

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State." 

Eventi i Question Time ne Gjakove 

Question Time event in Gjakova 

Eventi i Question Time ne Prizren

Question Time event in Prizren

Eventi i Question Time ne Peje 

Question Time event in Peje

Eventi i Question Time ne Pristina

Question Time event in Prishtina

ÇKA ËSHTË QUESTION TIME?

Youth Speak - Question Time është një projekt që synon t'u japë të rinjve një zë dhe t'i fuqizojë ata duke i'u dhënë mundësinë që t'i bëjnë pyetje vendimmarrësve nga qytetet e tyre përmes paneleve që kanë tema të ndryshme për shembull, punësimi, vullnetarizmi, të drejtat e të rinjve nga grupet e pakicave, ligji për rini, kodi i buxhetit për të rinjë, etj. gjithashtu pjesë e projektit janë 4 videot vetëdijësuese që rrisin ndërgjegjësimin për problemet e ndryshme me të cilat përballen të rinjtë në jetën e tyre të përditshme me temat ...

WHAT IS QUESTION TIME?

Youth Speak - Question Time is a project that aims to give young people a voice and empower them by having a chance to make questions to the decision makers in their cities through the panels which have different themes for example, employment, volunteering, rights of the young people from minority groups, youth law, youth budget code, etc... also part of the project are 4 infomercials that raise awareness for the different problems that young people face in  their everyday life with the themes 

bottom of page