top of page

One Way project

Projekti “One Way” ka për qëllim për të forcuar kapacitetet e organizatës sonë dhe për të ndërtuar vetë-qëndrueshmërinë si institucion, për të ofruar më shumë programe dhe për të arritur më shumë të rinj nga komunitetet e margjinalizuara në komunat ku ne punojmë.

Ne synojmë ta bëjmë këtë përmes:

Forcimit dhe zgjerimit të programeve në qendrat rinore të YMCA-së, 

Krijimit të rrjetit të parë të koalicionit të organizatave të edukimit joformal për të rinjtë për të siguruar përfaqësim të dinjitetshëm të të rinjve në proceset e vendimmarrjes në nivelin lokal, qëndor dhe ndërkombëtar, dhe 

Hapjes së Kampit YMCA Pjetershan si qendra e parë rezidenciale për të rinjtë dhe të rejat. 

Ky projekt ka filluar në Janar 2021 dhe synon të përfshijë më shumë se 4000 të rinjë dhe të reja drejtpërdrejtë në aktivitete.

 

YMCA përkrahet nga programi i Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida). 

The One Way project aims to strengthen the capacity of our organization and build self-sustainability as an institution, to offer more programs and to reach more young people from marginalized communities in the municipalities where we work.

We intend to do this through:

Strengthening and expanding programs in YMCA youth centers,

Establishing the first network of a coalition of non-formal youth education organizations to ensure dignified representation of young people in decision-making processes at the local, central and international levels,

The opening of the YMCA Pjetershan Camp as the first residential center for young men and women.

This project started in January 2021 and aims to involve more than 4000 young people directly in the activities.

 

YMCA is supported by the Kosovo Civil Society Foundation (KCSF) ‘EJA Kosovo’ program, co-financed by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida).

KCSF.png
SDC.png
SIDA.png
bottom of page