top of page

Ndiqeni faqen e projektit / Follow the project >

 • Facebook
 • Instagram

DYQANET E BAMIRËSISË

Dyqanet tona ndodhen në Gjakovë hapur në vitin 2014 si dhe Dyqani online i hapur në Shtatorë të vitit 2020. Dyqanet tona janë model i ndërmarrjeve sociale mbështetur nga Y's Men International me seli në Zvicër, Hardeners Y's Men Club dhe YMCA Anglia.

 

Të gjitha produktet që shiten janë të dorës së dytë me qëllim të ngritjes së fondeve për mbështetjen e programeve të rinisë, poashtu duke ndihmuar komunitetin. Disa nga format që kemi kontribuar në shoqëri janë:

 

 • Kemi ofruar mundësi punësimi për të rinjë dhe të reja;

 • Kemi ofruar mundësi dhe kemi promovuar vullnetarizmin;

 • Kemi ofruar ndihmë  mbi 300 familje me pako ushqimore;

 • Kemi dhuruar donacione në Qendra Mjekësore Familjare;

 • Kemi dhuruar donacione në Shtëpitë e Sigurta në Gjakovë dhe në Pejë në kohë pandemie;

 • Kemi mbështetur personat me aftësi të kufizuara me karroca;

 • Kemi shpërndarë ushqim dhe rroba për komunitetet Egjiptiane, Rom, Ashkali;

 • Kemi ndihmuar të rinjë dhe të reja me bursa universitare

 • Kemi përdorur qese të letrës dhe materiale të reciklueshme.

 

Dyqani i Bamirësisë është i ndërtuar dhe mbështetet tek SDGs (Synimet e zhvillimit te Qëndrueshëm) specifikisht SDG 11 (Qytete dhe Komunitete të Qëndrueshme) dhe SDG 13 (Ndryshimet Klimatike). Në këto dyqane, shiten produkte të reciklueshme me qëllim të mbrojtjes së ambientit dhe ngritjes së fondeve për punësimin e rinisë. Të gjitha përfitimet dhe buxheti i krijuar nga shitja, shkojnë për ngritjen dhe avancimin e rinisë, si dhe ndihmën e familjeve në nevojë.

 

Në vitin 2019, me mbështetjen e Y’s Men Region Denmark, YMCA Angline dhe Wellsin kemi arritur të blejmë objektin “ Aid & Storage Centre ”, hapësirë kjo na ndihmon për deponimin e rrobave dhe mallit i cili shitet në dyqane, por po ashtu ndihmon edhe në nisjen e shumë iniciativave të reja për të ndihmuar njerëz në nevojë.

CHARITY SHOPS

Our shops are located in Gjakova from 2014, and the online store opened in September 2020. Our shops are models of social enterprise supported by Y’s Men International based on Switzerland, Hardeners Y's Men Club, and YMCA England.

Every product that is sold is recyclable in order to protect the environment, raise funds for youth programs, and help the community. Some of the forms that this has been done are:

 • Offering employment opportunities for young people;

 • Offering opportunities and promoting volunteerism;

 • Helping 300 families with food packages;

 • Donating in Family Medical Centers;

 • Supporting Safe Houses with Food and Clothing;

 • Supporting children with special needs with games and wheelchairs;

 • Delivering food and clothes to Roma, Ashkali, Egyptian Communities;

 • Helping university schools with scholarships;

 • Using paper bags and recyclable materials.

The Charity Store is built on and relies on SDGs (Sustainable Development Goals) specifically SDG 11 (Sustainable Cities and Communities) and SDG 13 (Climate Action). These stores sell recyclable products in order to protect the environment and raise funds for youth employment. All the benefits and the budget created by the sale go to empowering young people, as well as helping families in need.

In 2019, supported by  Y’s Men Region Denmark, YMCA England, and Wells we also have managed to buy the facility "Aid & Storage Center", space that helps us store clothes and goods sold in stores, but also helps launch many new initiatives to help people in need.

Online shop:

www.ymcashops.com

shopo.jpg

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

190536096_2934020726924242_6763733696172910174_n.jpg

Prishtina Shop

Str. UÇK no.139,

Prishtina, 10,000

233136918_4960317527315668_5320396642507736014_n.jpg

Gjakova Shop

Dëshmorët e Lirise n.o, Gjakova, 50 000

bottom of page