MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

PJETERSHAN

Kampi ynë ndodhet në një fshatin më të afërt me kufirin Shqiptar pranë malit Moglica. Fshati Pjetershan ka një popullsi prej mbi 500 njerëzish, banorët vendas që kanë në pronësi ferma dhe punojnë në bujqësi.

 

Pjetërershani është pjesë e komunës së Gjakovës. Gjakova është komuna e tretë më e madhe në Kosovë me rreth 100.000 njerëz që jetojnë në të dhe është shtëpia e YMCA më të madhe lokale në Kosovë që shërbejnë rreth 250 fëmijë dhe të rinj në javë.

Programet të kampit kanë filluar të zhvillohen nga ekipi kryesorë. Çdo vit YMCA do të ketë:


Kampet e fundjavës për fëmijë (Prill-maj) duke përfshirë zanatet, sfidat e ekipit dhe tregimet pranë zjarrit.

 

Kampet verore për të rinjtë (Qershor - gusht) 5 ditë të programit të kampit duke përfshirë aktivitetet udhëheqëse, vepra artizanale, vallëzim, drama, aktivitete sportive dhe natyrore.

 

Kampi i diasporës për të rinjtë (Gusht) 5 ditë aktivitete kulturore dhe trashëgimore, duke përfshirë ushqimin tradicional, valle dhe lojëra.

PJETERSHAN

KOHËSHTRIRJA

2014
Një grup detyrë është themeluar për të përcaktuar se çfarë objekte do të jenë të nevojshme për të ndihmuar në qëndrueshmerine e lëvizjes dhe për të përmbushur misionin tonë. Stafi, vullnetarët, anëtarë të Bordit dhe udhëheqja e lartë pas shumë konsultimeve ranë në përfundimin se një kamp ishte rruga përpara.


2015
Y's Men Danimarka vizituan Ballkanin dhe zhvilloi një takim me Dorinën, në të cilën ata thanë se do të mbështesin një kërkesë për ndërtim. Më vonë atë vit kërkesa jonë për një kamp të financuar nga Y s Men Region International Danimarkë u miratua.

 

 

2016
Memorandumi i Mirëkuptimit me Ministrinë e Arsimit u nënshkrua për të promovuar kampin gjithë në shkollat e Kosovës

dhe komunat, duke përfshirë edhe pakicat e ndryshme dhe etnive.

 

2016
Y USA & World Service mbështesin lëvizjen tonë, duke bashkëpunuar me ne. CEO ynë Dorina morri pjesë në konferencën në Frost Valley YMCA ku një ankand i heshtur mbledh fonde të cilat u dyfishuan nga World Service.

 

2017
Lëvizja jonë ra dakord një marrëveshje për tokën në Pjetërshan. Duke e bërë këtë shtëpinë e kampit të ri

 

2018
Memorandumi i Mirëkuptimit i nënshkruar me Ministrinë të Kulturës, Sportit dhe Rinisë për mbështetje financiare të projektit dhe

duke punuar me YMCA për të rritur fuqizimin e të rinjve gjatë 5 viteve të ardhshme.

 

2018

Fillim i ndërtimit të kampit, me përforcimin e lumenjve, linjat e vendosura në energji, rrugët e hapura dhe themelet e hedhura.

 

 

 

 

 

 

2014
A task group was established to determine what facilities would be needed to help our movement become 
self-sustainable and to

better deliver our mission. Staff, volunteers, Board members and senior leadership after much consultation concluded that a camp

was the way forward.

 

2015
The Danish Y's Men visited the Balkans and held a meeting with Dorina in which they said they would support an application for a 

building. Later that year our application for a camp to Y's men International Region Denmark fund was approved.

 

2016
Memorandum of Understanding with the National Ministry of Education signed to promote the camp throughout Kosovo schools 

and municipalities, including the various minorities and ethnicities.

 

2016
Y USA & World Service support our movement by partnering with us. Our CEO Dorina attends 
a conference in Frost Valley YMCA 

where a silent auction raises funds which World Service doubled.

 

2017
Our movement 
agrees on a deal for the land in Pjetershan. Making this the home of the new camp

 

2018
Memorandum of Understanding signed with the National Ministry of Culture, Sport & Youth for financial support to the project 
and

 working with the YMCA to boost youth empowerment over the next 5 years. 

 

2018

Ground broken and building begins on the camp, with river banks being reinforced, electricity lines placed, access roads opened and foundations laid.

TIMELINE

Our Camp is located in a village close to the Albanian border near the Moglica mountain. Pjetershan village has a population of over 500 people with locals owning farms and working in agriculture. 

Pjetershan is part of the municipality of Gjakova. Gjakova is the third biggest municipality in Kosovo with around 100.000 people living there and is home to the biggest local YMCA in Kosovo who serve around 250 children and young people per week.

The programmes for the camp have already started to be developed by the core team. Each year the YMCA will run:

 

Children weekend Camps (April - May) including crafts, team challenges, and campfire stories.

 

Summer Camps for young people (June - August) 5 days of camp programme including leadership activities, crafts, dance, drama, sports and nature activities.

 

Diaspora Camp for young people (August) 5 days of cultural and heritage activities including traditional food, dance and games.