YMCA KAMP PJETERSHTAN

Kampi ynë ndodhet në fshatin më të afërt me kufirin me Shqipërinë pranë malit Moglica. Fshati Pjetershan ka një popullsi prej mbi 500 njerëzish, banorët vendas që kanë në pronësi ferma dhe punojnë në bujqësi. Pjetershani është pjesë e komunës së Gjakovës.

 

Programet e kampit kanë filluar të zhvillohen nga ekipi jonë. Kjo qendër do të ofrojë disa modalitete të punës:

 1. Modeli i parë duke ofruar programe specifike ku individ dhe institucione mund të aplikojnë për të marr pjesë;

 2. Modeli i dytë duke ofruar hapësirë për organizata ku ne si institucion ofrojmë

asistencë teknike;

 1. Modeli i tretë është kombinim ku punojmë bashkë me institucione tjera dhe ofrojmë

program së bashku për përfitues të ndryshëm.

 

Bazuar në strategjinë 3 vjeçare të kampit për vitet 2021-2023 po i listojmë më poshtë disa nga kampet që do të zhvillohen, ndërkohë shumë shpejtë do të lansohet webfaqja e  YMCA Kampit Pjetershan:

 • Kampe për përgatitjen e të rinjve/të rejave për tregun e punës dhe lidershipin;

 • Kampe për ruajtje të ambientit dhe energjisë së ripërtëritshme;

 • Kampe të artit, vepra artizanale, vallëzim, drama, aktivitete sportive dhe natyrore;

 • Kampe për bujqësinë dhe agrikulturën;

 • Kampe për aftësime profesionale në industrinë e ushqimit

 • Kampe për zhvillimin e bisneseve

 • Kampe për promovimin e turizmit rajonal

 • Kampe për barazinë gjinore, të drejtat e njeriut, aktivizmin, e shumë të tjera

YMCA KAMP PJETERSHTAN

Our Camp is located in a village close to the Albanian border near the Moglica mountain. Pjetershan village has a population of over 500 people with locals owning farms and working in agriculture. Pjetershan is part of the municipality of Gjakova.

 

The programs for the camp have already started to be developed by our team. This center will offer a few work modalities as:

 1. The first module offering specific programs where individuals and institutions can apply to participate;

 2. The second module offering space for NGOs where we as an institution give technical assistance;

 3. The third module is a combination where we work together with other institutions and offer joint programs for different beneficiaries

 

Based on the 3-year strategy of the camp of 2021-2023, find below the camps that will take place listed, while the YMCA Pjetershan Camp Website will be launched very soon:

 • Camps for training young people for the labor market and leadership;

 • Camps for environment protection and renewable energy;

 • Art training, crafts, dance, drama, sports and activities about nature;

 • Camps for agriculture and cultivation;

 • Camps for professional training in the food industry;

 • Camps for business development;

 • Camps for the promotion of regional tourism;

 • Camps about gender equality, human rights, and activism, etc.

KOHËSHTRIRJA

2014

Një grup detyrë është themeluar për të përcaktuar se çfarë objekte do të jenë të nevojshme për të ndihmuar në qëndrueshmerinë e lëvizjes dhe për të përmbushur misionin tonë. Stafi, vullnetarët, anëtarë të Bordit, dhe udhëheqja e lartë pas shumë konsultimeve ranë në përfundimin se një kamp ishte rruga përpara.

 

2015

Y's Men Danimarka vizituan Ballkanin dhe zhvillouan një takim me Sekretaren Gjenerale të organizatës, Dorina LLuka Davies, në të cilën ata thanë se do të mbështesin një kërkesë për ndërtim. Më vonë atë vit kërkesa jonë për një kamp të financuar nga Y s Men Region International Danimarkë u miratua.

 

2016

Memorandumi i Mirëkuptimit me Ministrinë e Arsimit u nënshkrua për të promovuar kampin në gjithë shkollat e Kosovës dhe komunat, duke përfshirë edhe pakicat e ndryshme dhe etnive.

 

2016

Y USA & World Service mbështetën lëvizjen tonë, duke bashkëpunuar me ne. Dorina morri pjesë në konferencën në Frost Valley YMCA, ku një ankand i heshtur mbledh fonde të cilat u dyfishuan nga World Service.

 

2017

Lëvizja jonë ra dakord për një marrëveshje për tokën në Pjetërshan. Duke e bërë këtë shtëpinë e kampit të ri.

 

2018

Memorandumi i Mirëkuptimit i nënshkruar me Ministrinë të Kulturës, Sportit dhe Rinisë për mbështetje financiare të projektit vazhdoi punën me YMCA për të rritur fuqizimin e të rinjve gjatë 5 viteve të ardhshme.

 

2018

Fillim i ndërtimit të kampit, me përforcimin e lumenjve, linjat e vendosura në energji, rrugët e hapura dhe themelet e hedhura.

2019

Shtëpitë e akomodimit hyjnë në fazën finale të ndërtimit në bashkëpunim me Ministrinë e Zhvillimit Rajonal dhe  Komunën e Gjakovës.

 

Qëndroni aktivë për të parë webfaqen e kampit, që do të krijohet këtë korrik 2020.

41454180_1749879985135069_42278489744820
Map.PNG

TIMELINE

2014

A task group was established to determine what facilities would be needed to help our movement become self-sustainable and to better deliver our mission. Staff, volunteers, Board members and senior leadership after much consultation concluded that a camp was the way forward.

 

2015

The Danish Y's Men visited the Balkans and held a meeting with our National General Secretary, Dorina Lluka Davies, in which they said they would support an application for a building. Later that year our application for a camp to Y's men International Region Denmark fund was approved.

 

2016

Memorandum of Understanding with the National Ministry of Education signed to promote the camp throughout Kosovo schools and municipalities, including the various minorities and ethnicities.

 

2016

Y USA & World Service support our movement by partnering with us. Our CEO Dorina attends a conference in Frost Valley YMCA where a silent auction raises funds which World Service doubled.

 

2017

Our movement agrees on a deal for the land in Pjetershan. Making this the home of the new camp.

 

2018

Memorandum of Understanding signed with the National Ministry of Culture, Sport & Youth for financial support to the project, and kept working with the YMCA to boost youth empowerment over the next 5 years.

 

2018

Ground broken and building begins on the camp, with river banks being reinforced, electricity lines placed, access roads opened and foundations laid.

 

2019

Accommodation houses enter the final phase of construction, in cooperation with the Ministry of Regional Development and the municipality of Gjakova.