top of page

Grupet fituese të programit PODIUM II

Grupi i parë:

Emri I projektit: Vetëdijësimi mes Gjeneratave të vjetra dhe të reja

Pjesëmarrësit: Anisa Dula, Ela Mullakadria, Elza Cermjani,  Jetar Thaqi, Likana Mulliqi

Shkolla: Shkolla e muzikës " Prenk Jakova"

Idea: Zgjedhja e shkollimit të karrierës së të rinjëve është gjithmonë një sfidë më vete, përshkak se jo gjithmonë mund të bëjmë zgjedhje që ata dëshirojnë. Edhe pse ky është një problem madhor ne si grup me anë të kampanjave tona do të mundohemi që të vetëdijësojmë moshat madhore dhe ti përkrahin të rinjët/rejat të zgjedhin profesion që dëshirojnë.

Grupi i dytë:

Emri I projektit: Be Active Gjakovë

Shkolla: Gjimnazi “Hajdar Dushi” dhe  “Mazllum Këpuska”

Pjesmarrësit: Anda Kumnova, Jetrit Bakalli, Ideal Sokolo, Bernard Nrejaj, Ledri Xharavina

Ideja: Ne si grup synojmë që përmes aktiviteteve të ndryshme, kreativitetit, gjithpërfshirjës dhe hapësirave rekreative të ngjallë tek të rinjët dhe grupmoshat në përgjithësi më shumë aktivizëm, dashuri për natyrën, kujdes dhe aktivitete rekreative grupore. Si dhe të rregullojmë një pjesë të parku ku të rinjët/ rejat të kenë mundësi të shfrytëzojnë.

Grupi i tretë:

Emri I projektit: Vetëdijësimi rreth problemit të bullizmit

Shkolla: “Hysni Zajmi”, Shkolla e mesme e muzikës “Prenk Jakova” dhe Gjimnazi “Hajdar Dushi”

Pjesmarrësit: Elodi Gaxha, Eli Beka, Endritura Gllogjani, Arrita Mamusha, Era Binxhija.

Ideja: Bullizmi është një fenomen I padëshiruar dhe njëkohësisht mjaftë I përhapur në shoqërinë tone e posaqërisht te të miturit. Mos kuptimi dhe mungesa e vetëdijësimit mbi këtë problem ka ndikuar në rritjen e tij sa më të madhe.

Prandaj grupi ka vendosur që të mbajë një trajnim 3 ditor me një psikolog  për nxënësit dhe mësimdhënësit e shkollës “Zekeria Rexha” me anë të platformës zoom ose në Qendrën Didaktive të Gjakovës. Ky trajnim ka për qëllim të vetëdijësoj profesorat dhe nxënesit dhe njëkohësisht të ju mësoj metoda të reja shkollave se si ta ndalojnë këtë fenomen. Kurse me anë të muralit dhe mediave sociale si: Facebook dhe Instagram do të bejme promovimin e këtyre aktiviteteve.

Grupi i katërt

 

Emri I projektit: Gjeje veten

Shkolla: Gjimnazi " Hjadar Dushi"

Pjesmarrësit: Anila Mati, Fiona Meqa, Gjini Stublla, Leon Cana

Ideja: Në shoqërinë tone ende egzistojnë paragjykime rreth punëve të ndryshme dhe rreth të rinjëve që punojnë në moshë të re. Prandaj e kemi parë të arsyeshme që ky project të zhvillohet dhe t’ju tregojmë të rinjëve/ rejave pse është e rëndësishme punësim dhe cilat janë përfitimet ndaj punës.

Me anë të këtij projekti ne do të zhvillojmë trajnime online rreth orientimit në karrierë dhe aftesie te buta. Poashtu edhe video informuese për vetëdijësim.

Grupi i pestë:

Emri I Projektit: Vendos Maskën Mbroje Veten

Pjesmarrësit: Drinor Koci, Leotrim Myrta, Liridon Dujaka, Sebastian Bala, Senad Bala

Ideja: Që nga viti 2019 e gjith bota po perballet me virusin e quajtur Covid 19, duke pasur parasysh rritjen e numrit të rasteve të infektuara në Kosovë grupi ynë ka vendosur që të merr iniciativë për  vetëdijësimin e qytetarët se si të mbrohen nga Covid 19. Ne si grup do të organizojmë shpërndarjen e maskave në lagje, po ashtu do të mbajmë sesione informuse me ekspert si të mbrohemi dhe të parandalojmë shpërndarjen e virusit, ku do të përshihet gjithë komuniteti.

 Winning groups of the PODIUM II program

First group:

Project name: Awareness between the Old and New Generations

Participants: Anisa Dula, Ela Mullakadria, Elza Cermjani,  Jetar Thaqi, Likana Mulliqi

The idea: Choosing a career education for young people is always a challenge in itself, because we can’t always make the choices we want. Although this is a major problem we as a group through our campaigns will try to raise the awareness of adults and support young people to choose the profession they want.

Second group:

Project name: Be Active Gjakovë

Participants: Anda Kumnova, Jetrit Bakalli, Ideal Sokolo, Bernard Nrejaj, Ledri Xharavina

The idea: We as a group aim through concrete activities, creativity, inclusion and recreational spaces to inspire in young people and all age groups in general more activism, love for nature, care and group recreational activities. As well as to arrange a part of the park where young people have the opportunity to use.

Third group:

Project name: Awareness about the bullying problem

Participants:  Elodi Gaxha, Eli Beka, Endritura Gllogjani, Arrita Mamusha, Era Binxhija.

The idea:  Bullying is an unwanted phenomenon and at the same time quite widespread in our society, especially among minors. Lack of understanding and lack of awareness on this problem has affected its growth as much as possible.

Therefore, the group has decided to hold a 3-day training with a psychologist for students and teachers of the school "Zekeria Rexha" through the zoom platform or in the Didactic Center of Gjakova. This training aims to raise awareness among professors and students and at the same time to teach new methods to schools on how to stop this phenomenon. Courses through murals and social media such as: Facebook and Instagram will promote these activities.

Forth group:

Project name: Find yourself

Participants:  Anila Mati, Fiona Meqa, Gjini Stublla, Leon Cana

The idea:  In our society there are still prejudices about different jobs and about young people working at a young age. Therefore we have seen reasonable for this project to take place.

Through this project we will develop online trainings about career guidance and soft skills. Also information videos for awareness.

Fifth group:

Project name: Wear a mask, protect yourself

Participants:  Drinor Koci, Leotrim Myrta, Liridon Dujaka, Sebastian Bala, Senad Bala

The idea:  Since 2019, the whole world is facing the virus called Covid 19, since the increase of the number of infected cases in Kosovo, our group has decided to take the initiative to raise awareness of citizens on how to protect themselves from Covid 19. We as a group will organize the distribution of masks in the neighborhood, as well as hold information sessions with experts on how to protect and prevent the spread of the virus, which will involve the whole community.

bottom of page