top of page

Grupet fituese të programit UPSHIFT I

Gjatë muajit nëntor 2019, YMCA ka organizuar sesionet informuese (outreach) në të gjitha shkollat e mesme të Gjakovës ku i ka njoftuar të rinjtë/rejat për programin UPSHIFT. Gjatë këtyre sesioneve informuese, gjithsejt 498 nxënës të klasëve të X-ta janë inkurajuar të marrin pjesë në programin UPSHIFT, ku nga të gjitha shkollat kanë aplikuar 10 grupe me nga 5 anëtar, si pjesëmarrës për puntoritë UPSHIFT.

Në fillim të muajit dhjetor 2019, është zhvilluar aktiviteti i parë në Innovation HUB, UPSHIFT – “Punëtoria për ndikim në shoqëri”, përvojë treditore ku 10 ekipe të vajzave dhe djemve nga komuna e Gjakovës mësuan se si t’i zgjidhin sfidat shoqërore dhe të kontribuojnë në komunitetin e tyre.

Gjatë ditës së tretë të puntorive, të rinjët/rejat pjesëmarrëse prezantuan projektet e tyre, meçrast juria përzgjodhi 5 grupe fituese të cilat do të zhvillojnë projektet e tyre gjatë vitit 2020.

Emri i projektit:  “Klasa Gjeografike”

Shkolla: Gjimnazi “Hajdar Dushi”

Pjesëmarrësit: Monika Bibaj, Eriola Baqaj, Korab Zeneli, Olti Hadri, Yll Bajraktari

Ideja: krijimi i një hapësire të quajtur Klasa e Gjeografisë, me qëllim të zhvillimit të aktiviteteve të edukimit jo-formal në baza javore. Kjo hapësirë do të pajiset me harta, busulla, globe, projektor dhe teleskop. Këto trajnime kanë për qëllim të zbatojnë në praktikë mësimet e ndryshme që ata i ndjekin gjatë ligjeratave, me këtë rast ta bëjnë mësimin më atraktiv. 

49182938331_743113f154_o.jpg

Emri i projektit: “NTI - Njohuri për Teknologjinë Informative”

Shkolla: Gjimnazi “Hajdar Dushi”

Pjesëmarrësit: Olti Këpuska, Ajkuna Lila, Klea Pallaska, Melisa Gllogjani, Bahtishah Qorri

Ideja: përmirësimi i aftësive të IT-së për nxënësit e shkollave të mesme (klasët e X-ta), paisja e tyre me njohuri të reja dhe mundësive që Teknologjia Informative ofron. Pasiqë, planprogrami mësimor ofron informata gjysmake dhe nuk është I përditësuar, ky project ka për qëllim të ofrojë më shumë informata rreth aftësive të sotshme të IT-së. Trajnimet do të udhëheqen nga profesionist të fushës. Gjithashtu është planifikuar të zhvillohet një web faqe ku të rinjëve/rejave do t’u ofrohen kurse online.

49183151022_aefc446836_o.jpg

Emri i projektit: “Si të ballafaqohemi me situatat emergjente”

Shkolla: Gjimnazi “Hajdar Dushi”

Pjesëmarrësit: Anila Mati, Ardit Kabashi, Viola Shtaloja, Erion Skivjani, Rrezon Koshi

Ideja: për shkak të informative të mangëta rreth reagimeve gjatë situatave emergjente, projekti ka për qëllim të ngritë njohuritë se si duhet reaguar dhe se ku duhet t’i adresojmë rastet e tilla. Ky projekt do të zhvillohet për nxënësit e shkollave fillore, me qëllim që ata të mësojnë si të reagojnë në raste të ndryshme të katastrofave natyrore dhe situatave emergjente. Nxënësve do t’u ipen informata të detajuara (numrat telefonik, vendndodhjet, kontaktet) e personave përgjegjës varësisht prej situatave të caktuara.

49182883086_13fa08189b_o.jpg

Emri i projektit: “Aplikacioni Studentor”

Shkolla: Gjimnazi “Hajdar Dushi”

Pjesëmarrësit: Alda Muhaxhiri, Rona Xhoci, Jona Haxhishabani, Olsa Bablija, Erza Curri

Ideja: në mungesë të informative të hollësishme rreth përzgjedhjes së universiteteve të duhura pas përfunditmit të shkollës së mesme, shumë nxënës dështojnë të bëjnë zgjedhjen e duhur për të studiuar. Ata zakonisht kanë tendencë të zgjedhin një drejtim për të cilin ju sugjeron dikush tjetër apo bazuar në reklamat televizive, të cilat nuk ofrojnë informata të hollësishme për lëndët, pedagogët, bursat etj.

Për këtë arsye, grupi, do të zhvillojë një web faqe të quajtur “AS” (Aplikacioni Studentor), një mjet për të drejtuar, informuar dhe orientuar nxënësit drejt fushës së dëshiruar për të studiuar.  Hapi i parë do të përfshijë universitetet nga Kosova dhe Shqipëria, ndërsa në të ardhmen synohet të zgjerohet edhe për universitetet e tërë Ballkanit dhe Evropës.  

 Winning groups of the UPSHIFT I program

During November 2019, YMCA organized information sessions (outreach) in all high schools in Gjakova where it informed young people about the UPSHIFT program. During these information sessions, a total of 498 10th grade students were encouraged to participate in the UPSHIFT program, where 10 groups from all schools applied with 5 members each, as participants in the UPSHIFT workshops. 

At the beginning of December 2019, the first activity was held at Innovation HUB, UPSHIFT - "Workshop for social impact", a three-day experience where 10 teams of girls and boys from the municipality of Gjakova learned how to solve social and social challenges. contribute to their community.

During the third day of the workshops, the youth participating presented their projects, and the jury selected 5 winning groups which will develop their projects during 2020.

Project name: “Geo Class”, “Hajdar Dushi” School


Participants: Monika Bibaj, Eriola Baqaj, Korab Zeneli, Olti Hadri, Yll Bajraktari


Idea: creating a Geography class (at the school premises open for all students of the municipality of Gjakova), in order to organize non-formal educative activities for students on a weekly basis. This space will be equipped with maps, compasses, world globes, projector, etc. The aim of this training is to enable participants to put in practice what they learn during lectures through reading maps, compasses, this way making learning more attractive.

Project name: “Gaining IT skills”, “Hajdar Dushi” School


Participants: Olti Këpuska, Ajkuna Lila, Klea Pallaska, Melisa Gllogjani, Bahtishah Qorri


Idea: improve IT skills for students of secondary schools (class X) and equip them with broader knowledge and introduce them with the opportunities that IT offers. Since the school curriculum offers poor information and it’s not up to date, this project aims to offer more information on today’s IT needed skills. Training is to be conducted by IT professionals. In addition, a web site is planned to be developed so that students can take online courses.

Project name: “Dealing with emergency situations”, “Hajdar Dushi” School


Participants: Anila Mati, Ardit Kabashi, Viola SHtaloja, Erion Skivjani, Rrezon Koshi


Idea: since there is a lack of knowledge on how to react in emergency situations, the project aims to increase the knowledge on how to properly react in such cases as well as where to address the issue. This project is aimed at lower secondary school children, with the intention to train/teach them how to respond in case of different natural disasters and emergency situations. In addition, participants will be provided with detailed information (phone numbers, locations, contacts) of the responsible institutions regarding emergency issues.

Project name: “Students APP”, “Hajdar Dushi” School


Participants: Alda Muhaxhiri, Rona Xhoci, Jona Haxhishabani, Olsa Bablija, Erza Curri


Idea: The idea was raised due to a lack of thorough information regarding the selection of proper universities after finishing secondary school. Too many students fail to make the right decision when applying for studying. They usually tend to decide based on what others say or based on commercials that do not provide detailed information on subjects, lecturers, scholarships, etc.
The group will develop an app called “AS” (App for Students) a tool to direct, inform, and orientate towards their desired field of study. The first step is to involve universities of Kosova and Albania, with the further intention to add universities from all over the Balkans and Europe.

bottom of page