top of page

HULUMTIMET / RESEARCHES

2018

Situata e të rinjve në komunën e Deçanit 2018

"Youth Situation in the Municipality of  Decan 2018" Research

Situata e fëmijëve në Komunën e Pejës 2018

"Children Situation in the Municipality of Peja 2018" Research

Të rinjët dhe të rejat për Shëndetin Mendor

Young people for Mental Health 2018

Kontributet e Organizatave Rinore Evropiane në Agjendën e vitit 2030

European Youth Organisations's  contributions 

to the 2030 Agenda

2017

Raporti i Kosovës Një milion Zëra 2017

One Million Voices Report Kosovo 2017 

Hulumtimi "Situata e të rinjve në Komunën e Gjakovës" 2017

"Youth Situation in the Municipality of Gjakova 2017" Research

Youth Manifesto 2017

Libri i Zërave 2017

 Book of Voices 2017

Hulumtim rreth situates se te rinjeve ne Komunen e Junik 2017

A research about the situation of young people in the Junik Municipality 2017

2014-2016

Monitorimi i Drejtorise per Kulture Rini dhe Sport dhe Zyres per Ceshtje Gjinore dhe Mundesi te Barabarta ne Komunen e Gjakoves. 2015-2016

Monitoring Report for the Department of Culture, Youth and Sport and Office of Gender Equality in the Municipality of Gjakova for 2015-2016.

Studim mbi kurset private të mësuesve dhe efektet tek fëmijët dhe komuniteti 2014

A research about the private courses held by teachers and their effect on children and community 2014

Hulumtim rreth situates se te rinjeve ne Komunen e Pejes 2016

A research about the situation of young people in the Peja Municipality 2016

Urat për të Ardhmen, Peace Comic 2014

Bridges For the Future, Peace Comic 2014

bottom of page