top of page

Puna përgjatë pandemisë COVID-19 / Work during the COVID-19 pandemic 

Kemi hyrë në muajin e dytë të karantinës për shkak të COVID-19, dhe e gjithë kjo situatë ka ndikuar në mënyrë kolektive tek ne.

Na është dashur ti mbyllim qendrat tona, proceseset në ndërtimin e YMCA Kamp Pjetershan dhe dyqanet tona të bamirësisë, mirëpo përkundër kësaj situate, YMCA jonë po e shndërron këtë sfidë në kohë të mësimit dhe mbajtjes së të rinjve aktivë.

 

Stafi i YMCA ka transferuar të gjitha aktivitetet e të rinjve në formatin online ku jemi angazhuar në të gjitha platformat tona dixhitale. Çdo javë po zhvillohen mbi 50 grupe / seanca / takime me të rinjë.  Këto takime po mbahen në komunat e Prishtinës, Pejës, Junikut, Deçanit, Gjakovës dhe Rahovecit. Qindra të rinj po vazhdojnë të kenë qasje në aktivitete të ndryshme dhe po marrin pjesë në mësime të formatit online për të gjitha projektet që ne i drejtojmë.

We have entered in the second month of quarantine due to COVID-19, and all this situation has collectively affected us.

We had to close our centers, building processes in YMCA Camp Pjetershan and our charity shops, but despite the struggle our YMCA is transforming this challenge into a time of learning and keeping young people active.

YMCA staff have transferred all youth activities to an online format where we have upgraded our digital platforms to handle the numbers. Every week over 50 groups/sessions/meetings of young people are taking place. All youth sessions in the municipalities of Prishtina, Peja, Junik, Decan, Gjakova and Rahovec are happening. Hundreds of  young people continue to have access to their YMCA activities and are participating in online learning for all the  projects we run.

 

bottom of page