top of page
Untitled.png

Kampanja #VendoseMasken / The campaign #VendoseMasken

Ne kemi bashkuar forcat me organizata të tjera për të promovuar sigurinë në periudhat pandemike, ku mbrojtja e shëndetit të qytetarëve dhe respektimi i rekomandimeve të institucioneve duhet të jetë përparësi për të gjithë.

Kampanja #VendoseMasken ka për qëllim ngritjen e vetëdijes së qytetarëve të Kosovës mbi rëndësinë e përdorimit të maskave në ambiente publike. Kjo kampanjë filloi këtë të Martë me date 16.06.2029, me një aksion simbolik përmes shpërndarjes së disa maskave.

Së bashku me Platforma CivikosArtpolis - Art and CommunityDemocracy PlusKCSF, dhe PEN - Peer Educators Network kemi shpërndarë maska në lokacionet: Rruga "Tringë Smajli"; Para Teatrit Kombëtar; Rruga "Justiniani" (para hyrjes në nënkalim); Pallati i Rinisë (para New Born); Rruga "Qamil Hoxha" (afër Ministrisë të Kulturës Rinisë dhe Sportit) dhe në pikat e Stacionet e Autobusëve Urban.

We have joined forces with other organizations to promote safety in pandemic times,  where protecting the health of citizens, and adhering to the recommendations of institutions should be a priority for all.

The campaign #VendoseMasken aims to raise the awareness of the citizens of Kosovo on the importance of using masks in public places. This campaign started this Tuesday on 16.06.2029, with a symbolic action through the distribution of some masks.

Together with the Civikos Platform, Artpolis - Art and Community, Democracy Plus, KCSF, and PEN - Peer Educators Network we have distributed masks at the locations: Rruga "Tringë Smajli"; In front of the National Theater; Justinian Street (before entering the underpass); Youth Palace (in front of New Born); "Qamil Hoxha" Street (near the Ministry of Culture, Youth and Sports) and at the points of Urban Bus Stations.

bottom of page