top of page

QENDRA NË RAHOVEC

Rahovec Y gjendet në qendër të qytetit, tek Pallati i kulturës.

Qendra u hap në muajin Tetor të vitit 2019,ku për momentin janë duke u mbajtur vetëm aktivitet e programit të Lidership-it me të rinjtë e kësaj komune.

 

 

Rahovec Y is located in the city center, at the Palace of Culture.

 

The center was  opened in October 2019, which are currently being held only the leadership's program activity with the youth of this municipality.

RAHOVEC CENTER

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

bottom of page