top of page

Puna me të rinjtë në formatin dixhital / Digital Youth Work

   1.GJAKOVA INNOVATION HUB ONLINE

Gjatë këtij muaji, në takimet tona online me grupet të UPSHIFT dhe PODIUM diskutuam për finalizimin e detyrave (prezantimet në powerpoint, broshurat, pyetësorët, banerët) që të rinjtë kishin në planet e projektit të tyre. Këto projekte që ne jemi duke i monitoruar, janë idetë e grupeve fituese. Ne gjithashtu jemi duke zhvilluar trajnime për aftësi të buta të cilat zhvillojnë atributet personale tek të rinjtë si dhe trajnime për mjedis. Gjatë javës së kaluar ne patëm një takim me miqtë tanë Meriton Binakaj dhe Besfort Golaj, ku diskutuam për mundësi bashkëpunimi si dhe për mënyrën se si mund të ofrojmë aktivitete të ndryshme për të rinjtë me nevoja të veçanta.

During this month in meetings with UPSHIFT and PODIUM groups we discussed the finalization of online assignments (powerpoint presentations, brochures, questionnaires, banners) that youngsters had in their project plans. Those projects that we are monitoring, are the ideas of winning groups. We are also doing Soft Skills and Environment training. During the last week we had a meeting with our friends Meriton Binakaj and Besfort Golaj as well, where we discussed the possibility of cooperation and how we can offer attractive activities for young people with additional needs.

   2. YOUTH BUILDING BRIDGES

Grupe nga Peja, Gorazdevac, Gjakova, Juniku dhe Deçani u takuan dhe vazhduan projektin e tyre në formatin online, me tema si kompromiset dhe artet krahas sfidave në ekip.

Ky projekt financohet përmes një granti të Ambasadës së SHBA-së në Prishtinë.

 

Groups from Peja, Gorazdevac, Gjakova, Junik, and Decan met and continued their project online with topics like compromise and arts alongside team challenges.

This project is funded through a U.S. Embassy Pristina grant.

  3.SIGNS OF HOPE

21 grupe të të rinjve janë duke e ndjekur projektin Sings of Hope. Çdo javë ata po takohen për të përcjellur tek bashkëmoshatarët e tjerë atë që kanë mësuar deri më tani në Programin e Lidershipit , gjithnjë nën monitorimin e stafit tonë.

Ky projekt është financuar përmes fondit të YMCA Gjermanisë CVJM Signs of Hope.

21 groups of youngsters are being active through the Signs of Hope project. Each week they are meeting to pass what they have learned until now in the Leadership Program to other peers with our staff monitoring.
This project is funded through YMCA Germany's CVJM Signs of Hope fund.

 


  4. Y WOMAN

Grupet Y Woman e kaluan këtë kohë duke përfunduar kurrikulën e tyre, duke parë filmat e projektit dhe duke vazhduar diskutimet e tyre për tema të barazisë, siç janë të drejtat e pronës.

Ky projekt është financuar nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë.

Y Woman group spent this time finishing their curriculum and watching the projects movie and continuing their discussion on equality topics such as property rights. 

This project is funded by Swiss Cooperation Office in Kosovo.

  5. MY COMMUNITY

Të rinjtë nga projekti mYcommunity gjatë kësaj kohe janë mbledhur në seanca në internet dhe kanë shikuar në internet mbledhjen e asamblesë të komunave të tyre ku jetojnë. Përveç kësaj, ata vazhduan diskutimin për sfidat në grup dhe përfunduan kurrikulën e tyre. Projekti ‘’mYcommunity’’ financohet nga Bashkimi Evropian dhe menaxhohet nga European Union Kosovo. Ndërsa, implementohet nga GWY, dhe realizohet në kuadër të projektit GrassRoots Action Support që implementohet nga Iniciativa Kosovare per Stabilitet - IKS, Lens dhe Friedrich Ebert Stiftung, Prishtina Office.

 

Youth from mYcommunity project during this time have been gathered in online sessions and watched online the assembly meeting of their municipalities that they live in. Besides that, they continued discussion about group challenges and finished their curriculum The "mYcommunity" project is funded by the European Union and managed by the European Union Kosovo. Whereas, it is implemented by GWY, and is implemented within the GrassRoots Action Support project implemented by the Kosovo Stability Initiative - IKS, Lens and Friedrich Ebert Stiftung, Prishtina Office.

 

 

 6. INCIATIVA E BURRAVE TË RINJË / YOUNG MAN INITIATIVE

Anëtarët e klubit "Bonu burrë˝ po takohen gjithashtu online çdo javë për të promovuar barazinë gjinore dhe stilin e jetës së shëndetshme.

Ky projekt mbështetet nga Agjensia Austriake e Zhvillimit (ADA) dhe Fondacioni Oak.

“Be a Man" club members are also meeting online every week to promote gender equality and healthy lifestyle.

This project is supported by the Austrian Development Agency (ADA) and Oak Foundation.

bottom of page