top of page

Mbështetësit e Projekteve në 2018 / 2018 Project Supporters 

USEP_logo_for_program.png

United States of America Embassy in Kosovo  - Youth Speak - Question time Project

"Ky projekt u financua përmes grantit të Ambasadës Amerikane në Prishtinë. Mendimet, përfundimet dhe konkludimet apo rekomandimet e shprehura këtu janë të Autorit(ëve) dhe jo medoemos pasqyrojnë qëndrimet e Departamentit të Shtetit."

"This project was funded through a U.S. Embassy, Pristina grant.  The opinions, findings, and conclusions or recommendations expressed herein are those of the Author(s) and do not necessarily reflect those of the Department of State." 

csm_Logo_CVJM-Aktion-Hoffungszeichen_d70

YMCA Germany - Save Space for Young People

 

YMCA Germany has funded this project through their Signs of hope project up to 2021. The project aims to help the organisation become more sustainable and to empower more young people.

YMCA Germany ka financuar këtë projekt përmes projektit të Signs of Hope deri në vitin 2021. Projekti synon të ndihmojë organizatën të bëhet më e qëndrueshme dhe të fuqizojë më shumë të rinj.

kcsf logo.png

Kosovar Civil Society Foundation - KCSF - Youth Leading Change

Ky grant është financuar nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Kosovar Civil Society Foundation - KCSF.

This grant is funded by the Democratic Society Promotion (DSP) project - funded by the Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) and the Ministry of Foreign Affairs of Denmark (DANIDA) and managed by Kosovar Civil Society Foundation - KCSF.

komf logo - color_1024.png

Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve - Situata e fëmijëve në Komunën e Pejës

Ky projekt është financuar nga European Union Kosovo , menaxhuar nga KOMF dhe implementuar nga George Williams Youth Association in Kosovo.

This project is financed by European Union Kosovo, managed by KOMF and implemented by George Williams Youth Association in Kosovo.

logo sdg .jpg

UNMIK - United Nations Mission in Kosovo - Promoting SDGs with a Focus on SDG4 within Kosovo

 

Ky projekt financohet nga UNMIK-u - Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe është bërë i mundur përmes Platforma Civikos ne po e zbatojmë këtë projekt së bashku me partnerët tanë të ngushtë Fondacioni IPKO

 

This project is funded by UNMIK - United Nations Mission in Kosovo and made possible through Platforma Civikos We are implementing this project together with our close partners IPKO Foundation

logo d4d .png

British Embassy, Pristina - Volunteer 4 Development

"Vullnetarizmi për zhvillimin: Promovimi i vullnetarizmit dhe aktivizmit qytetar në Kosovë", i zbatuar nga Demokracia për Zhvillim (D4D) në partneritet me George Williams Youth Association (YMCA në Kosovë) dhe mbështetur financiarisht nga Ambasada Britanike, Prishtinë.​

"Volunteerism for development: Promoting volunteerism and civic activism in Kosovo" project, implemented by Democracy for Development (D4D) in partnership with George Williams Youth Association (YMCA in Kosovo), and financially supported by British Embassy, Pristina.​

bottom of page