MISIONI / MISSION

Të jemi një lëvizje gjithëpërfshirëse ku njerzit zhvillohen në mendje, trup dhe shpirt. 

 

To be an inclusive movement where people grow in mind, body and spirit.

National Office

St. Qamil Hoxha, Entry. 13, Prishtina, 10 000.

Tel: 045474699

Peja Y

Str. Ded Krasniqi- Qendra Rinore Dardania, Peje, 30 000. Republic of Kosovo.

Tel: 045 474 453

  • Facebook - Black Circle
  • Twitter - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
  • Flickr - Black Circle
  • Blogger - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

NGO Shop

Str. Hilmi Rakovica nr.1, Prishtina,

10 000, Republic of  Kosovo

Tel:  045 474 416

Junik Y

Str. Junik, Junik Municipality,

51 050, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 437

NGO Shop

Str. Skenderbeu, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 426

Aid & Storage Centre

Str. Tirana p.n, Gjakova,
50 000.

Camp Pjetershan

Str. Lugu i mire, Village Pjetershan, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Gjakova Y

Str. Ismail Qemali p.n, Gjakova,

50 000, Republic of  Kosovo

Tel: 045 474 423 

Rahovec Y 

Str.Rrethi i Qedres, Rahovec, Republic of Kosovo

Decan Y

Municipality Building, Decan

Innovation Hub

Str. Izet Hima, No. 271, 

Gjakova, 50 000

Tel: 045 474 415

Copyright © 2020 All Rights Reserved. YMCA™ & Young Men's Christian Association™ are registered trademark's of the World Alliance of YMCA's within the Republic of Kosovo territory. 

 

George William's Youth Association as a full member of the European Alliance of YMCA's is the only entity permitted to use the YMCA™ & Young Men's Christian Association™ trademarks.

world alliance of ymcas logo.png
00419l.jpg

Të mbyllur deri me datë 15.04.2020

Të dashur miq,

Prioriteti ynë kryesor është shëndeti dhe siguria e të rinjve dhe të gjithë anëtarëve, pjesëmarrësve, vullnetarëve dhe stafit të YMCA-së.
Kemi hyrë në javën e tretë të karantinës për shkak të COVID-19, po besojmë që shumica prej jush po kalon të njëjtën situatë të pandemisë globale në Kosovë ose në vendet tuaja. Andaj ne po zgjasim mbylljen e qendrave tona, procesin e ndërtimit në YMCA Camp Pjetershan dhe dyqanet e bamirësisë deri më 15 prill 2020. Do të ndjekim udhëzimet e Qeverisë dhe nëse kjo datë do të zgjasë ashtu do të veprojmë edhe ne.

Përkundër situatës që po kalojmë, YMCA po e shndërron këtë sfidë në kohë të mësimit dhe mbajtjes së të rinjve aktivë si më poshtë:

 

1. Stafi i YMCA ka transferuar të gjitha aktivitetet e të rinjve në formatin online ku kemi azhurnuar llogarinë në Zoom.
Çdo javë po zhvillohen mbi 50 grupe / seanca / takime me të rinjë. Këto takime po mbahen në komunat e Prishtinës, Pejës, Junikut, Deçanit, Gjakovës dhe Rahovecit. Javën e kaluar mbi 600 të rinj morën pjesë në mësimin përmes internet në të gjitha projektet.

 

2. Dyqanet tona të bamirësisë do të vazhdojnë të jenë të mbyllura dhe kjo mund të ndikojë në projektet tona për krijimin e të ardhurave në të ardhmen e afërt. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë nga afër situatën dhe të ndjekim urdhrat e Qeverisë, duke u siguruar që të kontrollojme  rregullisht objektet tona me stafin si dhe të komunikojmë me partnerët global të YMCA-së.

 

Ju urojmë të gjithëve shëndet të mirë dhe iu sigurojmë që do të vazhdojmë të iu informojmë për qfardo ndryshimi. 
Deri atëherë të vazhdojmë të ndjekim këshillat e OBSH-së dhe të jemi të sigurt!

 

Faleminderit për mbështetjen dhe bashkëpunimin tuaj,
 Urimet më të mira,


Dorina Lluka-Davies

 YMCA  CEO

Petrit Bejdoni

President i YMCA

 

 

 

 

Dear friends,

 

Our main priority is the health and safety of young people and all YMCA members, participants, volunteers and staff.  
We have entered the third week of quarantine due to COVID-19 as by now most of you are going through the same global pandemic situation in Kosovo or in your own country.  At this point we are extending the closing of our centers, building process in YMCA Camp Pjetershan and charity shops until 15th of April 2020. We will follow our government instruction and if this date will possibly be extended so will our work in the office, YMCA centers, camp and charity shops.


Despite the struggle our YMCA is transforming our challenge into  time of learning and keeping young people active as follows:

 

1. YMCA staff have transferred all youth activities in online format where we upgraded zoom account. 
Every week over 50 group/session/meetings of young people are taking place. All youth sessions in the municipalities of Prishtina, Peja, Junik, Decan, Gjakova and Rahovec are happening. Last week over 600 youth participated in online learning in all the projects.

 

2. Our charity shops will continue being closed and this may affect our income generating projects in the near future. 
We will continue to monitor the situation closely, and follow the government's orders, making sure to check in with our staff regularly and communicate with our YMCA Global office.

 

We wish everyone good health, and we will keep updating you soon. Until then we should all follow the advice of WHO and be safe,

 

Thank you for your support and collaboration,
 Best wishes,


Dorina Lluka-Davies

YMCA CEO

Petrit Bejdoni

YMCA President

Closed until 15.04.2020